Pagrindinis » Straipsniai » Statybų patarimai

Kuriame stilingus namus: kaip vyksta darbas su interjero dizaineriu?

Kuriame stilingus namus: kaip vyksta darbas su interjero dizaineriu?

Pla­nuo­jan­tiems sa­vo būs­tą in­ter­je­ro di­zai­nas tam­pa vis svar­bes­nis. Šian­dien daug ša­lies gy­ven­to­jų kur­da­mi na­mus yra lin­kę į pa­gal­bą pa­si­telk­ti in­ter­je­ro di­zai­ne­rius, ku­rie ga­li pro­fe­sio­na­liai pa­tar­ti, kaip pra­ktiš­kai ir sko­nin­gai įreng­ti būs­tą. 

Ta­čiau su di­dė­jan­čiu to­kių di­zai­ne­rių po­rei­kiu, at­si­ran­da ir prob­le­ma: kaip, ku­riant nuo­sa­vus na­mus, į sa­vo erd­vę įsi­leis­ti sve­ti­mą žmo­gų, kaip or­ga­ni­zuo­ti pa­tį dar­bą, ar įgy­ven­din­ti sa­vo tu­ri­mą na­mų vi­zi­ją, ar vi­siš­kai pa­si­ti­kė­ti di­zai­ne­riu?

Apie na­mų in­ter­je­ro kū­ri­mą, skir­tin­gus klien­tų po­rei­kius, lū­kes­čius ir in­ter­je­ro di­zai­ne­rių bei jų klien­tų bend­ra­vi­mo ypa­tu­mus kal­ba­mės su in­ter­je­ro di­zai­ne­rė­mis Jus­te Ži­bū­die­ne bei Na­ta­li­ja Si­ru­tie­ne ir „Do­mus ga­le­ri­jos“ vyk­dan­čią­ja di­rek­to­re Gin­ta­re Pa­ške­vi­čie­ne.

Ka­da di­zai­ne­ris bū­ti­nas, o ka­da jo vi­sai ne­rei­kia?

Vie­na di­džiau­sių prob­le­mų, su ku­ria su­si­du­ria žmo­nės, pla­nuo­da­mi būs­tą, yra ma­ny­mas, jog su­kur­ti sti­lin­gą in­ter­je­rą yra la­bai pa­pras­ta ir tai ga­li at­lik­ti kiek­vie­nas. Vis­gi, in­ter­je­ro di­zai­ne­riai tam prieš­ta­rau­ja.

„Vi­suo­met ver­ta kon­sul­tuo­tis su pro­fe­sio­na­lais, ne­prik­lau­so­mai nuo sri­ties. Žmo­nės net ne­su­vo­kia, ko ir kiek ne­ži­no, kai su­si­du­ria su to­mis sri­ti­mis, ku­rio­se ne­tu­ri pa­tir­ties. Na­tū­ra­lu, kad svar­biau­sia ar­chi­tek­to bei in­ter­je­ro di­zai­ne­rio už­duo­tis – ra­cio­na­liai su­pla­nuo­ti erd­ves ir jų funk­ci­ją. Tai tu­rė­tų bū­ti pra­džia ir ba­zi­niai veiks­mai bet ko­kiam in­ter­je­rui ar klien­to gy­ve­ni­mo są­ly­goms su­kur­ti“, - min­ti­mis da­li­ja­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Na­ta­li­ja Si­ru­tie­nė.

Vis­gi, pa­sak di­zai­ne­rių, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pa­tys žmo­nės tu­ri ge­rą su­vo­ki­mą, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti jų in­ter­je­ras. Tuo­met spe­cia­lis­tas tam­pa rei­ka­lin­gas tik tuo­met, kai ten­ka pri­im­ti su­dė­tin­ges­nius spren­di­mus.

„Y­ra žmo­nių, ku­rie ti­krai mo­ka su­de­rin­ti spal­vas, de­ta­les bei tu­ri ge­rą nuo­vo­ką. Ži­no­ma, gal jų na­mai ne­atro­dys kaip su­kur­ti spe­cia­lis­to, bet kar­tais to ir ne­rei­kia. Jei ma­tau, kad klien­tas orien­tuo­ja­si šio­je sri­ty­je, vi­suo­met ska­ti­nu jį pa­tį kur­ti in­ter­je­rą. O jei­gu ky­la klau­si­mų ar abe­jo­nių, vi­suo­met ga­liu pa­kon­sul­tuo­ti. Pa­si­tai­ko klien­tų, ku­rie ku­ria an­trus ar tre­čius na­mus ir jau tu­ri bend­rą su­vo­ki­mą, kaip vyks­ta būs­to pla­na­vi­mas. To­kiais at­ve­jais su­pran­tu, kad ma­no kon­sul­ta­ci­jų rei­kia tik su­dė­tin­ges­niems spren­di­mams“, – pa­sa­ko­ja in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Jus­tė Ži­bū­die­nė.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rio dar­bo užkulisiai

J. Ži­bū­die­nė pa­sa­ko­ja, kad pir­mą kar­tą su­si­ti­ku­si su klien­tu ap­tar­ti po­rei­kių, ne­sku­ba pa­si­ra­šy­ti su­tar­čių ir pra­dė­ti dar­bo. Anot jos, la­bai svar­bu iš­siaiš­kin­ti, ko tiks­liai jis pa­gei­dau­ja.

„Sten­giuo­si iš­siaiš­kin­ti, ko tiks­liai klien­tui rei­kia, ko­kie jo no­rai ir po­rei­kiai. Ma­nau, kad šia­me dar­be svar­biau­sias yra bend­ra­vi­mas – jei­gu ma­tau, kad „su­tam­pa au­ros“, leng­va su­si­kal­bė­ti, tuo­met esu ti­kra, kad pa­siek­si­me ge­riau­sią re­zul­ta­tą“, – sa­ko J. Ži­bū­die­nė.

N. Si­ru­tie­nė pri­du­ria, kad pir­mą su­si­ti­ki­mą su klien­tais sten­gia­si suo­rga­ni­zuo­ti vie­to­je, ku­rio­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­rių in­ter­je­ro di­zai­no spren­di­mų, pa­de­dan­čių klien­tui ap­sisp­ręs­ti, ko­kio in­ter­je­ro jis no­rė­tų.

„Dėl to vi­suo­met pir­mą su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­zuo­ju in­ter­je­ro ir bal­dų cen­tre. Čia grei­tai ir kons­truk­ty­viai ga­li­ma par­ody­ti in­ter­je­rų sti­lių įvai­ro­vę, iš­aiš­kin­ti pro­duk­tų ko­ky­bę, asor­ti­men­tą, perž­velg­ti nau­jas di­zai­no ten­den­ci­jas“, – sa­ko N. Si­ru­tie­nė.

G. Pa­ške­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad apie pu­sę vi­sų pre­ky­bos cen­tro lan­ky­to­jų, kur­da­mi na­mus, nau­do­ja­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rių pa­slau­go­mis, o apie penk­ta­da­lį vi­sų lan­ky­to­jų su­da­ro pa­tys in­ter­je­ro di­zai­ne­riai. Anot jos, taip yra to­dėl, kad čia jie ir su­si­tin­ka su klien­tais pla­nuo­ti būs­to in­ter­je­rą, ir, ki­ta­me eta­pe, jau ieš­ko, kaip įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mus.

„Ste­bė­da­mi, kad vis daž­niau di­zai­ne­riai ve­da­si klien­tus pas mus ap­tar­ti pla­nų, per­žiū­rė­ti brė­ži­nių, su­de­rin­ti pa­gei­da­vi­mų, šių me­tų pa­va­sa­rį in­ter­je­ro ir bal­dų cen­tre nu­spren­dė­me įkur­ti jiems skir­tą zo­ną. Da­bar čia įreng­ta pa­gal­bi­nė bib­lio­te­kė­lė su žur­na­lais apie in­ter­je­rą tiek lie­tu­vių, tiek už­sie­nio kal­bo­mis, kny­gos, bal­dų ka­ta­lo­gai, su­dė­ti ap­dai­los bei dan­gų pa­vyz­džiai, kad su klien­tu bū­tų ga­li­ma ap­tar­ti po­rei­kius, iš­siaiš­kin­ti na­mų vi­zi­ją. Pa­ste­bė­jo­me, kad ir pa­tys žmo­nės čia vis daž­niau už­su­ka sem­tis in­ter­je­ro idė­jų“, – pa­sa­ko­ja G. Pa­ške­vi­čie­nė.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė J. Ži­bū­die­nė tei­gia, kad dėl tos pa­čios prie­žas­ties ne­tgi sa­vo biu­rą įkū­rė bal­dų ir in­ter­je­ro cen­tre „Do­mus ga­le­ri­ja“.

„Kol ne­tu­rė­jau biu­ro, čia už­suk­da­vau be­ne kas­dien, nes vis kaž­ko rei­kė­da­vo. Čia vis­ką – nuo bal­dų iki ply­te­lių – grei­tai ir pa­to­giai ga­liu ras­ti vie­no­je vie­to­je, nes šios par­duo­tu­vės ati­tin­ka ma­no klien­tų po­rei­kius. Vi­sus rei­ka­lin­gus da­ly­kus čia vie­nu me­tu ga­liu par­ody­ti klien­tui, to­dėl ne­rei­kia švais­ty­ti lai­ko. Tai tie­siog ga­li­my­bė pa­grei­tin­ti dar­bą“, – sa­vo dar­bo spe­ci­fi­ka da­li­na­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Jus­tė Ži­bū­die­nė.

Nuo di­zai­ne­rių brai­žo iki ku­rio­ziš­kų pageidavimų

Būs­to in­ter­je­ras – su­bjek­ty­vus da­ly­kas, nes jam įta­kos tu­ri skir­tin­gos as­me­ny­bės, jų gy­ve­ni­mo bū­das bei po­mė­giai. At­ro­dy­tų, kad jis ir tu­rė­tų bū­ti ku­ria­mas į tai at­siž­vel­gus, ta­čiau, anot di­zai­ne­rių, daž­niau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai klien­tai krei­pia­si in­ter­ne­te ar spau­do­je pa­ma­tę di­zai­ne­rių dar­bus ir no­rė­da­mi pa­na­šų in­ter­je­rą su­si­kur­ti sa­vo na­muo­se.

„Be­si­krei­pian­tys į ma­ne ieš­ko kaž­ko pa­na­šaus į ki­tus ma­no dar­bus, pa­vyz­džiui, to­kių pat de­ta­lių ar sti­liaus, ku­ris at­sis­pin­di ma­no kur­tuo­se in­ter­je­ruo­se. Daž­niau­siai tai yra jau­nos šei­mos, pla­nuo­jan­čius nau­jus na­mus, bet at­si­ran­da ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių“, – apie klien­tus bei jų po­rei­kius pa­sa­ko­ja J. Ži­bū­die­nė.

Pa­sak Na­ta­li­jos Si­ru­tie­nės, yra bu­vę at­ve­jų, kai žmo­nių po­rei­kiai bei rei­ka­la­vi­mai iš­au­ga iki to­kio ly­gio, kad in­ter­je­ro di­zai­ne­riui ten­ka dirb­ti eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Tai kar­tais pri­ve­da net prie ku­rio­ziš­kų ir ne­ti­kė­tų si­tua­ci­jų.

„Kar­tą tu­rė­jau klien­tą – eg­zo­tiš­kų žvė­rių me­džio­to­ją, ku­riam rei­kė­jo itin grei­tai su­kur­ti vi­są in­ter­je­rą. Pri­si­me­nu, kaip pa­sam­dy­ti žmo­nės lau­kė nu­ro­dy­mo, kur tvir­tin­ti kab­lius ir ka­bin­ti ga­lin­go svo­rio tro­fė­jus, su­dė­lio­ti di­de­lę ko­lek­ci­ją – apie pus­šim­tį žvė­rių iš­kam­šų. Pu­sė jų – mil­ži­niš­ko dy­džio. Ne­bu­vau pa­si­ruo­šu­si to­kiam iš­šū­kiui. At­sku­bė­ju­si į ob­jek­tą – me­džio­to­jo na­mą – bu­vau pri­blokš­ta, bet su iš­šū­kiu pa­leng­va su­si­tai­kiau ir dar­bą pa­bai­giau“, – pri­si­me­na N.Si­ru­tie­nė.

Kuriame stilingus namus: kaip vyksta darbas su interjero dizaineriu?

Kategorija: Statybų patarimai | Įdėjo: Admin (02.09.2014) E-paštas Tinklalapis lzinios.lt, portalas@lzinios.lt
Peržiūrų: 2243 | Paieškos žymos: interjero dizainas, gitnarė paškevičienė | Reitingas: 0.0/0

Reklaminis plotas nemokamas. Čia gali būti užsakomieji straipsniai. Turite pasiūlymą, reklaminį straipsnį, pranešimą ar tiesiog norite reklamuoti savo produktą? Prisijunkite ir patalpinkite straipsnį patys. Taip paprasta dar nebuvo.

Dirbtinio intelekto SkelbimaiStatybos pasirinkimas:

Žymos
statyba skelbimai Aplinkotvarka šildymas statybos baldai statybinės medžiagos gamyba fasado apdaila vidaus apdaila būstas nekilnojamas turtas NT euras nekilnojamasis turtas stogai bustas interjeras dažai architektūra Namai butai remontas dazymas Nekilnojamas turas nekilnojamasis turtas (NT) pardavimas daugiabutis Namas stogas NT rinka namo projektas griovimo darbai KAMINAI garažas granulės nuoma Kaunas įregistravimas kadastriniai matavimai pastatas pirkimas butas drėgmė pamatai kasimas Vilnius būsto nuoma grindys-durys karkasiniai namai

statybinės technikos nuoma

tavoskelbimai.lt skelbimaistatybos.lt objavlenija.net

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | KATEGORIJOS | REKLAMINIAI STRAIPSNIAI | Skaičiavimo programos
S8 7753191*77 | Visos teisės saugomos | © 2014 SKELBIMAISTATYBOS.lt - nemokami statybos skelbimai internete | Lankomumas: Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  • SiteMAP
  • Наверх