Pagrindinis » Straipsniai » Statybos darbai

Planuojate buto remontą? Ka­da rei­kia įvai­rių lei­di­mų, o ka­da – ne

Planuojate buto remontą? Ka­da rei­kia įvai­rių lei­di­mų, o ka­da – ne

Ne­se­niai nuo­sa­vą būs­tą įsi­gi­ju­si jau­na šiau­lie­čių šei­ma pa­sa­ko­ja gal­vo­ję, kad jų bu­tas yra tik jų nuo­sa­vy­bė. Va­do­vau­jan­tis to­kia lo­gi­ka, na­tū­ra­lu, kad su­pla­na­vus bu­te at­lik­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, pir­miau­sia gal­vo­ja­ma apie grio­vi­mo bei sta­ty­mo dar­bus, bet ne apie pro­jek­tus, lei­di­mus ar ki­to­kias „smulk­me­nas“.

Ta­čiau sta­ty­bų spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad pa­grin­di­nės dau­gia­bu­čio na­mo konst­ruk­ci­jos, vi­sos lai­kan­čio­sios išo­ri­nės ir vi­di­nės sie­nos bei ko­lo­nos, per­dan­gos, bal­ko­nų išo­ri­nės konst­ruk­ci­jos yra bend­ro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės ob­jek­tai. Va­di­na­si, to­kių bu­to ele­men­tų kei­ti­mas, grio­vi­mas ne­ga­li bū­ti sa­va­va­liš­kas. Ne­tei­sė­tai at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį bu­to re­mon­tą, gre­sia ne tik bau­dos – spe­cia­lis­tai kal­ba ir apie pa­vo­jų vi­so na­mo tva­ru­mui.

Ka­da rei­kia įvai­rių lei­di­mų, o ka­da – ne?

Esa­me įpra­tę di­des­nės apim­ties bu­to re­mon­tą, kai griau­na­mos sie­nos, per­pla­nuo­ja­mos erd­vės, va­din­ti ka­pi­ta­li­niu. Ta­čiau ar tik­rai vi­sa­da esa­me tei­sūs? Ar tik­rai pa­grįs­tai jau­di­na­mės dėl ga­li­mų rū­pes­čių ir po­pie­rių tvar­ky­mo?

Jei gra­žes­nių na­mų idė­ja ker­ta­si su ka­pi­ta­li­ne, dar va­di­na­ma lai­kan­čią­ja, bu­to sie­na, teks tru­pu­tė­lį pa­spor­tuo­ti vars­tant įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų du­ris ir tvar­kant do­ku­men­tus. Vis dėl­to, sku­bė­ti ne­ver­ta – sta­ty­bų eks­per­tai pir­miau­sia pa­ta­ria iš­siaiš­kin­ti, ar sie­na, ku­rią su­si­ruoš­ta griau­ti, tik­rai yra „ne­pap­ras­ta“.

Ri­ma Jan­kie­ne, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja, sa­ko, kad leng­viau­sia iš­siaiš­kin­ti, ku­rios bu­to sie­nos lai­kan­čio­sios, blo­ki­nia­me na­me. „To­kio ti­po dau­gia­bu­ty­je vi­sos sie­nos yra lai­kan­čio­sios. Ki­ta ver­tus, ir mū­ri­nia­me na­me vis­kas la­bai ge­rai ma­to­si in­ven­to­ri­nė­je bu­to by­lo­je. Ten ga­na aiš­kiai pa­žy­mė­ta, kur yra tik per­tva­ros, o kur – lai­kan­čio­sios sie­nos“, – tei­gia spe­cia­lis­tė.

Jei­gu pa­si­se­kė ir pla­nuo­ja­ma griau­ti sie­na „nie­ko svar­baus“ ne­lai­ko, ga­li­ma drą­siai pra­dė­ti re­mon­to dar­bus. Pap­ras­tai plo­na­jai sie­nai griau­ti, iš­pjau­ti sky­les ar ki­taip ją „tai­sy­ti“ ne­rei­kia jo­kių lei­di­mų, jo­kių do­ku­men­tų. Ne­rei­kia ir kai­my­nų su­ti­ki­mo. Ne­bent tais at­ve­jais, kai bu­tas ar na­mas yra la­bai se­nas, is­to­ri­nis pa­sta­tas – tuo­met ga­li rei­kė­ti kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tą.

Griau­ti ne­ga­li­ma pa­lik­ti

Jau ke­le­tą me­tų pa­ste­bi­mos ten­den­ci­jos, kad įsi­gi­jus se­nos sta­ty­bos bu­tą, la­bai po­pu­lia­ru ja­me at­lik­ti es­mi­nius pa­kei­ti­mus, ku­rių vie­nas daž­niau­sių – sie­nos, ski­rian­čios vir­tu­vę ir sve­tai­nę, grio­vi­mas. Kal­bin­ti sta­ty­bi­nin­kai tei­gia, kad tik la­bai re­tais at­ve­jais to­kia dau­ge­liui neį­tin­kan­ti sie­na nė­ra lai­kan­čio­ji. Ki­taip ta­riant, no­rint įgy­ven­din­ti sva­jo­nę iš vir­tu­vės į sve­tai­nę pa­tek­ti ne­vars­tant du­rų, pri­reiks griau­ti na­mo konst­ruk­ci­jas lai­kan­čią sie­ną. Pa­sak eks­per­tų, jei ga­li­ma ap­siei­ti be to­kių grio­vi­mo dar­bų, ge­riau­sia to ir ne­da­ry­ti, nes net ne ka­pi­ta­li­nių sie­nų pa­žei­di­mas su­ma­ži­na na­mo jun­gia­mų­jų da­lių sta­bi­lu­mą ir pa­tva­ru­mą. Griau­nant lai­kan­čią­sias na­mo sie­nas, ga­li nu­ken­tė­ti ir gre­ti­mi bu­tai.

„Jei vi­si bu­tai per­si­stum­dys sie­nas kaip kas už­si­geis, net pa­tys ne­pa­ju­si­te, kaip dau­gia­bu­tis na­mas vie­ną die­ną taps di­džiu­liu vien­bu­čiu sta­ti­niu“, – juo­kia­si dau­ge­lį me­tų sta­ty­bos dar­bus dir­ban­tis šiau­lie­tis Juo­zas.

Ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas – žings­nis po žings­nio

Ta­čiau jei vis dėl­to nu­spręs­ta, kad to­kie sie­nų grio­vi­mo dar­bai yra bū­ti­ni, jei iš­siaiš­kin­ta, kad sva­jo­nių bu­tui ke­lią pa­sto­ju­si sie­na yra lai­kan­čio­ji – pra­si­de­da įvai­rių lei­di­mų, pro­jek­tų ga­vi­mo var­gai. Pa­sak R. Jan­kie­nės, at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, t. y. to­kį re­mon­tą, ku­rio me­tu pa­kei­čia­mos bu­to lai­kan­čio­sios konst­ruk­ci­jos, bet ne­kei­čia­mi sta­ti­nio išo­rės mat­me­nys – il­gis, plo­tis, aukš­tis ir pa­na­šiai, tam tik­ri lei­di­mai – pri­va­lo­mi.

„Pla­nuo­jant na­muo­se at­lik­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, pir­miau­sia bū­ti­na kreip­tis į pro­jek­tuo­to­ją, ku­ris pa­rengs re­mon­to dar­bų pro­jek­tą. Ga­vus pro­jek­tą, ka­pi­ta­li­niam bu­to re­mon­tui dar rei­ka­lin­gas ra­šy­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mas. Ta­da jau ga­li­ma pra­dė­ti gal­vo­ti ir apie grio­vi­mo, re­mon­to dar­bus“, – tei­gia Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja. Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, jei­gu at­lie­ka­mas bu­to re­konst­ra­vi­mas, ra­šy­ti­nio Sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mo ne­beuž­teks – bū­ti­nas sta­ty­bos lei­di­mas.

Mū­ri­nia­me na­me vis­kas kur kas pa­pras­čiau

Pa­sak R. Jan­kie­nės, at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą mū­ri­nia­me na­me, ku­rio me­tu griau­na­ma an­ga lai­kan­čio­je sie­no­je ar sie­na ap­skri­tai nai­ki­na­ma, pro­jek­to ren­gė­jai nu­ma­to vi­sus rei­ka­lin­gus to­kios sie­nos su­tvir­ti­ni­mus. Esą tik to­kiu at­ve­ju sau­giai ga­lės jaus­tis tiek pa­tys bu­to sa­vi­nin­kai, tiek jų kai­my­nai. Kur kas su­dė­tin­ges­nė si­tua­ci­ja at­lie­kant re­mon­tus blo­ki­nia­me na­me, ka­dan­gi ja­me vi­sos sie­nos yra lai­kan­čio­sios.

„Pap­ras­tai blo­ki­nia­me na­me to­kių da­ly­kų iš vi­so da­ry­ti ne­ga­li­ma. Ži­no­ma, pro­jek­tuo­to­jai kar­tais ran­da ati­tin­ka­mą spren­di­mą, ati­tin­ka­mą su­tvir­ti­ni­mą. Ta­čiau ypa­tin­gai blo­ki­niuo­se na­muo­se be pro­jek­to at­lik­ti sie­nų grio­vi­mo dar­bus griež­tai drau­džia­ma“, – sa­ko Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja.

Re­mon­tams ža­lią švie­są tu­ri už­deg­ti kai­my­nai

© I.Budzeikaitės nuotr.

Tie­sa, jau ren­giant ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų pro­jek­tą, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir dar vie­no svar­baus įžan­gi­nio re­mon­tų ele­men­to – na­mo gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo. Sa­vi­val­dy­bės Tur­to val­dy­mo sky­riaus Būs­to fon­do po­sky­rio vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­ta­li­jus Ma­tu­zas sa­ko, kad re­mon­to me­tu kaip nors kei­čiant bend­ro nau­do­ji­mo, t. y. lai­kan­čią­ją sie­ną, tam pri­va­lo pri­tar­ti ir dau­gu­ma bu­tų sa­vi­nin­kų. „Su­ti­ki­mai tu­ri bū­ti duo­da­mi ne šiaip kur su­si­ti­kus, o ofi­cia­lia­me bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­me. Jei na­me įkur­ta bend­ri­ja, į bu­tų sa­vi­nin­kų su­si­rin­ki­mą žmo­nes kvie­čia bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, jei­gu bend­ri­jos nė­ra, kvie­čia na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius“, – tei­gia V. Ma­tu­zas.

Tik tu­rint na­mo gy­ven­to­jų su­ti­ki­mą ir pro­jek­tuo­to­jo pa­reng­tą ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tą, ga­li­ma ženg­ti ki­tą žings­nį – ei­ti į Sa­vi­val­dy­bę, kad bū­tų iš­duo­tas ra­šy­ti­nis pri­ta­ri­mas nu­ma­ty­tiems re­mon­to dar­bams.

Bu­to bal­ko­no re­mon­tui bū­ti­nas Sa­vi­val­dy­bės pa­lai­mi­ni­mas

Svar­bu ži­no­ti, kad įvai­rių lei­di­mų, pro­jek­tų rei­kia ne tik at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį būs­to re­mon­tą, bet ir nu­spren­dus įstik­lin­ti bu­to bal­ko­ną. „Taip, be jo­kios abe­jo­nės, no­rint įstik­lin­ti bal­ko­ną, rei­ka­lin­gas Sa­vi­val­dy­bės ra­šy­ti­nis pri­ta­ri­mas ant žmo­gaus at­si­neš­to spe­cia­lis­to pa­reng­to su­pap­ras­tin­to pro­jek­to ap­ra­šo. Pra­šy­mas, re­ko­men­da­ci­ja ar pa­ta­ri­mas – jo­kiu bū­dų to­kių dar­bų ne­ga­li­ma at­lik­ti sa­va­va­liš­kai, nes tai yra įtvir­tin­ta reg­la­men­tuo­se, kur kal­ba­ma apie na­mo fa­sa­do ele­men­tų kei­ti­mą“, – tei­gia R. Jan­kie­ne.

Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja sa­ko, kad, nors toks lei­di­mas gy­ven­to­jams ir kai­nuo­ja apie 100 Lt, jis yra bū­ti­nas. Esą už­ten­ka pa­si­žiū­rė­ti, kaip bu­vo tvar­ko­mi dau­gia­bu­čių bal­ko­nai, kol ne­bu­vo priim­ti da­bar ga­lio­jan­tys to­kių re­mon­to dar­bų reg­la­men­tai. Esą kiek­vie­nas tvar­kė­si kaip kas no­rė­jo, to­dėl ne tik ne­bu­vo pai­so­ma įvai­rių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mu, bet bu­vo dar­ko­mas bend­ras pa­sta­to vaiz­das.

„Ki­ta ver­tus, jei­gu kiek­vie­nas bu­to sa­vi­nin­kas ma­tys, kad jis ga­li drą­siai lįs­ti į na­mo bend­ro nau­do­ji­mo konst­ruk­ci­jas, tai ga­li­me su­lauk­ti ir to­kio na­mo griū­ties. To­dėl at­lie­kant mi­nė­tus dar­bus ir rei­ka­lin­gi pro­jek­tu­kai, kad bū­tų ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kaip pa­sta­tas bus su­tvir­tin­tas, kas ja­me bus pa­keis­ta“, – tei­gia R. Jan­kie­nė.

Ge­riau­siai nuo ne­le­ga­lių re­mon­tų sergs­ti ap­lin­ki­niai

Įver­ti­nus tai, kiek įvai­rių po­pie­ri­nių re­mon­to dar­bų rei­kia nu­veik­ti prieš pra­de­dant bu­te kel­ti dul­kes, ma­tyt, kad dau­ge­lis pa­gal­vo­ja – vel­niop vi­si tie lei­di­mai, gal nie­kas ne­pa­tik­rins. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ir pa­tys tei­gia, kad vi­sų bu­tų, kur kas iš­mu­šė ko­kią sky­lę, tik­rai nė­ra pa­jė­gūs su­kont­ro­liuo­ti.

„Ta­čiau jei­gu kas nors Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­rių in­for­muos, spe­cia­lis­tai bū­ti­nai kiek­vie­ną at­ve­ją pa­tik­rins. Jei pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­to­ma, kad gy­ven­to­jas ne­tu­ri rei­kia­mų do­ku­men­tų, in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma Sta­ty­bų ins­pek­ci­jai, ku­ri ar­ba už­dės bau­dą, ar­ba bus lie­pia­ma at­lik­tiems dar­bams pa­reng­ti bū­ti­nus pro­jek­tus“, – sa­ko V. Ma­tu­zas. Nors Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ti­ki­na, kad ir pa­tys da­ro rei­dus, pri­pa­žįs­ta, esą daž­niau­siai ne­le­ga­lius re­mon­tus at­lie­kan­čius gy­ven­to­jus įskun­džia ne kas ki­tas, o jų kai­my­nai.

Kad ne­tek­tų pyk­tis…

Įsi­bė­gė­jant bu­to re­mon­to dar­bams, na­tū­ra­lu, kad kai­my­nai ne vi­suo­met pa­ten­kin­ti, kai ra­my­bės ne­duo­da už gre­ti­mos sie­nos triukš­mą ke­lian­tys sta­ty­bi­niai įran­kiai, ki­ti su re­mon­tu su­si­ję ne­pa­to­gu­mai. Kad re­mon­tai ne­kel­tų pa­pil­do­mų rū­pes­čių, rei­kė­tų:

ne vė­liau kaip prieš 7 ka­len­do­ri­nes die­nas iki dar­bų pra­džios pa­teik­ti Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos sky­riui in­for­ma­ci­ją apie triukš­mo šal­ti­nių nau­do­ji­mo vie­tą, pla­nuo­ja­mą triukš­mo ly­gį ir jo truk­mę per pa­rą, triukš­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nes;

ne­pa­mirš­ti, kad gy­ve­na­mų­jų na­mų ap­lin­ko­je triukš­mą sklei­džian­čius bui­ty­je nau­do­ja­mus ran­ki­nius prie­tai­sus, sta­ty­bi­nius įran­kius ir ki­tus ju­dan­čius me­cha­niz­mus dar­bo die­no­mis lei­džia­ma nau­do­ti nuo 8.00 val. iki 21.00 val., poil­sio ir šven­čių die­no­mis – nuo 10.00 val. iki 20.00 val.;

laip­ti­nės skel­bi­mų len­to­je pa­ka­bin­ti in­for­ma­ci­ją, nuo ka­da iki ka­da pla­nuo­ja­mi re­mon­to dar­bai;

pa­kal­bė­ti su kai­my­nais ir iš­siaiš­kin­ti, gal ša­lia gy­ve­na šei­mos su ma­žais vai­kais, gal yra ser­gan­čių žmo­nių. Jei taip yra, re­ko­men­duo­ja­ma tar­tis, ko­kiu me­tu re­mon­to ke­lia­mas triukš­mas ma­žiau­siai kenk­tų ap­lin­ki­niams;

iš anks­to su­si­pla­nuo­ti, kur bus de­da­mos sta­ty­bi­nės at­lie­kos, nes sta­ty­bi­nio lau­žo me­ti­mas į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rį yra drau­džia­mas ir ga­li už­trauk­ti bau­dą;

lai­ky­tis ele­men­ta­rios dar­bo kul­tū­ros: re­mon­to me­tu re­gu­lia­riai va­ly­ti bend­ro nau­do­ji­mo laip­ti­nę, kie­me sta­ty­bi­nių me­džia­gų ne­dė­ti vie­to­se, ku­rio­se daž­nai vaikš­to žmo­nės ir pa­na­šiai;

iš anks­to in­for­muo­ti gy­ven­to­jus, jei­gu at­lie­kant re­mon­to dar­bus teks at­jung­ti van­dens, elekt­ros tie­ki­mą.
Prieš jun­giant – pa­si­ruoš­ti

Pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai daž­nai no­ri pa­si­di­din­ti kam­ba­rio plo­tą, su­jung­da­mi jį su bal­ko­nu. Ir tai at­lie­ka ne­tei­sė­tai, jei­gu, išė­mę bal­ko­no du­ris ir lan­gą, iš­griau­na ir da­lį po lan­gu esan­čios lai­kan­čio­sios sie­nos. Ar­ba, siek­da­mi di­des­nių erd­vių bu­te, pa­ša­li­na da­lį lai­kan­čių­jų vi­daus per­tva­rų ar kei­čia jų vie­tą. Tai ne­reiš­kia, kad mi­nė­ti dar­bai yra ap­skri­tai ne­ga­li­mi, ta­čiau, no­rint juos at­lik­ti, rei­kia ne­pa­mirš­ti ke­lių svar­bių da­ly­kų:

pa­reng­ti ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­tą;

gau­ti įga­lio­to Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jo ra­šy­ti­nį pri­ta­ri­mą šiam pro­jek­tui;

jei­gu sie­no­je, ku­ri nai­ki­na­ma di­di­nant bend­rą kam­ba­rio plo­tą, yra ra­dia­to­rius, at­lik­tus šil­dy­mo sis­te­mos per­tvar­ky­mo dar­bus pa­tik­ri­na ir prii­ma Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja. Ši ins­ti­tu­ci­ja iš­duo­da ir ati­tin­ka­mą pa­tik­ri­ni­mo pa­žy­mą;

už­bai­gus sta­ty­bos dar­bus, at­lie­ka­mi ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai ir už­pil­do­ma dek­la­ra­ci­ja apie sta­ty­bos už­bai­gi­mą. Ji pa­tei­kia­ma (jei rei­ka­lin­ga) Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos te­ri­to­ri­niam sky­riui;

su­pap­ras­tin­to pro­jek­to ir ra­šy­ti­nio Sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mo rei­kės net ir tuo at­ve­ju, jei­gu lai­kan­čio­sios sie­nos nė­ra griau­na­mos, kai pla­nuo­ja­ma įstik­lin­ti bu­to bal­ko­ną;

ne­pa­si­duo­ti sklan­dan­tiems gan­dams, esą jei bal­ko­nas jau bu­vo įstik­lin­tas, jo­kių Sa­vi­val­dy­bės ra­šy­ti­nių pri­ta­ri­mų, pro­jek­tų ne­be­rei­kia. Vi­sa tai – pra­ma­nai.

Lei­di­mų rū­šys

Prieš ku­rį lai­ką dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, no­rin­tys sa­vo bu­te at­lik­ti re­mon­tus, pri­va­lė­jo gau­ti lei­di­mus, ku­rie bu­vo iš­duo­da­mi nau­jai sta­ty­bai, pa­sta­to re­konst­ra­vi­mui ir ka­pi­ta­li­niam re­mon­tui. Šiuo me­tu įvai­rių pro­jek­to rū­šių yra iš­skir­ta dau­giau nei ke­tu­rio­li­ka. Ta­čiau daž­niau­siai su­pla­nuo­tiems re­mon­to dar­bams įga­lio­to Sa­vi­val­dy­bės as­mens ra­šy­ti­nio pri­ta­ri­mo, kai­nuo­jan­čio apie 100 Lt, rei­kia:

nu­spren­dus re­mon­tuo­ti, įstik­lin­ti bu­to bal­ko­ną (šiems dar­bams bus rei­ka­lin­gas ir su­pap­ras­tin­tas dar­bų at­li­ki­mo pro­jek­tas, pro­jek­to ap­ra­šas);

at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį būs­to re­mon­tą, ku­rio me­tu kaip nors kei­čia­mos pa­grin­di­nės, t. y. lai­kan­čio­sios, na­mo konst­ruk­ci­jos.

Sta­ty­bos lei­di­mai yra iš­duo­da­mi:

pa­sta­to re­konst­ra­vi­mui (lei­di­mo kai­na – 500 Lt);

ob­jek­to mo­der­ni­za­vi­mui (lei­di­mo kai­na – 100 Lt).

Planuojate buto remontą? Ka­da rei­kia įvai­rių lei­di­mų, o ka­da – ne

Kategorija: Statybos darbai | Įdėjo: Admin (12.08.2014) Tinklalapis Min­dau­gas Malcevičius , etaplius.lt,
Peržiūrų: 1948 | Reitingas: 0.0/0

Reklaminis plotas nemokamas. Čia gali būti užsakomieji straipsniai. Turite pasiūlymą, reklaminį straipsnį, pranešimą ar tiesiog norite reklamuoti savo produktą? Prisijunkite ir patalpinkite straipsnį patys. Taip paprasta dar nebuvo.

Dirbtinio intelekto SkelbimaiStatybos pasirinkimas:

Žymos
statyba skelbimai Aplinkotvarka šildymas statybos baldai statybinės medžiagos gamyba fasado apdaila vidaus apdaila būstas nekilnojamas turtas NT euras nekilnojamasis turtas stogai bustas interjeras dažai architektūra Namai butai remontas dazymas Nekilnojamas turas nekilnojamasis turtas (NT) pardavimas daugiabutis Namas stogas NT rinka namo projektas griovimo darbai KAMINAI garažas granulės nuoma Kaunas įregistravimas kadastriniai matavimai pastatas pirkimas butas drėgmė pamatai kasimas Vilnius būsto nuoma grindys-durys karkasiniai namai

statybinės technikos nuoma

tavoskelbimai.lt skelbimaistatybos.lt objavlenija.net

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | KATEGORIJOS | REKLAMINIAI STRAIPSNIAI | Skaičiavimo programos
S8 7753191*77 | Visos teisės saugomos | © 2014 SKELBIMAISTATYBOS.lt - nemokami statybos skelbimai internete | Lankomumas: Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  • SiteMAP
  • Наверх