Pagrindinis » Straipsniai » Statybos darbai

Įsikurti už tvirtų mūro sienų

Įsikurti už tvirtų mūro sienų

Nie­kas ne­abe­jo­ja, kad mū­ri­niai na­mai yra tvir­ti, pa­tva­rūs. Iš ply­tų su­mū­ry­tos šal­tos sie­nos be tin­ka­mos ko­ky­biš­kos ter­moi­zo­lia­ci­jos – jau pra­ei­tis. Šiuo me­tu mū­ri­nių na­mų sta­ty­bai skir­tų me­džia­gų įvai­ro­vė kur kas di­des­nė nei anks­čiau, o mū­ro kons­truk­ci­jos ne­var­žo iš­skir­ti­nius pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čių sa­vi­nin­kų fan­ta­zi­jos.

Mūrinis namas vasarą neprikaista, o žiemą geriau išlaiko šilumą.  @ Matininko nuot.

 

Tvir­tos kons­truk­ci­jos pra­na­šu­mai le­mia, kad mū­ras daž­nai nu­sve­ria me­die­ną ren­kan­tis nuo­sa­vo na­mo sta­ty­bos bū­dą. Re­mian­tis sta­ty­bos nor­ma­ty­vais tei­gia­ma, kad mū­ri­nio na­mo am­žius sie­kia šim­tą me­tų. Ži­no­ma, šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je, jau ne­įp­ras­ta prie gy­ve­na­mo­jo būs­to pri­si­riš­ti vi­sam gy­ve­ni­mui. Vai­kai ar anū­kai taip pat sta­to sa­vo sva­jo­nių na­mus, ne­be­gy­ve­na tik iš se­ne­lių ar tė­vų pa­vel­dė­tuo­se. Bet­gi ko­ky­biš­kai pa­sta­ty­tą mū­ri­nį na­mą pa­pras­čiau par­duo­ti ne­gu me­di­nį, ras­ti­nį.

Ge­riau sau­go šilumą

„Po­sa­kis "jau­čiuo­si tvir­tai lyg už mū­ro" – ne šiaip sau ra­do­si. Juk nie­kas ne­si­ti­ki pa­sis­lėp­ti po me­džiu, ne­bent nuo lie­taus, bet ti­krai ne nuo žie­mos šal­čių, – šmaikš­ta­vo mū­ri­nin­kas Al­gir­das To­ma­šaus­kas. - Ne­sa­kau, kad ne­ga­li­ma pa­sta­ty­ti ko­ky­biš­ko me­di­nio na­mo. Bet, ma­no nuo­mo­ne, mū­sų kli­ma­tui ak­tua­liau­sia, kad tin­ka­mai pa­sta­ty­ti mū­ri­niai na­mai pa­si­žy­mi pui­kia ši­lu­mos izo­lia­ci­ja bei aku­mu­lia­ci­ja. Įšil­dy­tas mū­ras ir per­dan­gos iš­lai­ko pa­sto­vią tem­pe­ra­tū­rą ir iš­jun­gus šil­dy­mą ar­ba stai­ga at­ša­lus orams. Juk me­di­nius na­mus sta­tan­tys nau­ja­ku­riai, jei­gu ne­no­ri, kad na­mas grei­tai at­vės­tų, įsi­ren­gia spe­cia­laus mū­ro aku­mu­lia­ci­nes sie­ne­les.“

Kad mū­ri­nis na­mas ši­lu­mos po­žiū­riu bū­tų pui­kiai izo­liuo­tas, rei­kia at­sa­kin­gai par­ink­ti sie­nų sto­rį. Pa­sak pa­šne­ko­vo, mi­ni­ma­lus mū­ri­nio na­mo sie­nos sto­ris tu­ri bū­ti nuo 36 iki 38 cen­ti­me­trų, o vi­di­nės sie­nos - net iki 50 cen­ti­me­trų. Mū­ri­nių na­mų per­dan­gos daž­niau­siai sie­kia iki 6 me­trų plo­čio, o kai ku­riuo­se pro­jek­tuo­se nau­do­ja­mos net iki 8 me­trų plo­čio per­dan­gos. Be to, de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad ši­lu­mi­nis na­mo efek­ty­vu­mas la­bai pri­klau­so ir nuo jo pa­ma­tų. Jei­gu mū­ri­nis na­mas šil­ti­na­mas pa­gal pri­nci­pą „mū­ras­–i­zo­lia­ci­ja–­mū­ras“, ši­lu­mos izo­lia­ci­ją taip pat rei­kia įterp­ti į pa­ma­to vi­dų.

Šiuolaikiškos apdailos mūriniai namai iš statybinių blokelių – populiariausias naujakurių pasirinkimas. @ Matininko nuot.

 

No­ri grei­tų statybų

„Pag­rin­di­nis fak­to­rius, ne­re­tai at­bai­dan­tis nau­ja­ku­rius nuo mū­ri­nio na­mo sta­ty­bos, yra tai, kad kons­truk­ci­jos ren­ti­mo dar­bai yra šla­pi, to­dėl žie­mos lai­ko­tar­piu dar­bai su­sto­ja. Mū­ro, be­to­na­vi­mo ir tin­ka­vi­mo dar­bus iš tie­sų ga­li­ma at­lik­ti tik esant ga­ran­ti­jai, kad tem­pe­ra­tū­ra ne­nu­kris že­miau 5 laips­nių. Kai so­viet­me­čiu trūk­da­vo lė­šų sta­ty­bai bei me­džia­gų, žmo­nės po tru­pu­tį ręs­da­vo na­mą - de­šimt ir dau­giau me­tų, tad mū­ro sta­ty­ba bu­vo vie­nin­te­lė iš­ei­tis no­rin­tie­siems tu­rė­ti in­di­vi­dua­lų na­mą. Da­bar dau­ge­lis, ma­tyt, sku­ba pa­sta­ty­ti, nes ban­ko pa­sko­los pa­lū­ka­nos "kap­si" ir ma­ga kuo grei­čiau įsi­kraus­ty­ti į nuo­sa­vą būs­tą“, - svars­tė A. To­ma­šaus­kas.

Jis pa­brė­žė, kad dėl drėg­mės, ku­ri at­si­ran­da dėl mū­ri­ji­mo, tin­ka­vi­mo ir be­to­na­vi­mo dar­bų, ne iš kar­to ga­li­ma pra­dė­ti bai­gia­muo­sius na­mo sta­ty­bos dar­bus. "O jei to­kie dar­bai bus dir­ba­mi ne­lau­kus tech­no­lo­giš­kai nu­sta­ty­to lai­ko, su­pras­tės ko­ky­bė. Sku­bant ga­li­ma džio­vin­ti įjun­gus ga­lin­gus or­pū­čius, bet tai kai­nuo­ja la­bai bran­giai, ir re­tas tai pa­nau­do­ja. Ypač siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į iš­ori­nių sie­nų mū­ri­ji­mo ko­ky­bę. Tik pro­fe­sio­na­lai su­ge­ba su­mū­ry­ti iš­ori­nes sie­nas ne­pa­lik­da­mi silp­nes­nės ši­lu­mos izo­lia­ci­jos vie­tų, va­di­na­mų­jų šal­čio til­tų, per ku­riuos iš na­mo leng­vai iš­ei­na ši­lu­ma. Ar sie­nos ko­ky­biš­kai su­mū­ry­tos, ga­li­ma įsi­ti­kin­ti šal­tuo­ju me­tų lai­ku pa­sam­džius ter­mo­vi­zi­jos pa­slau­gas tei­kian­čius spe­cia­lis­tus“, - pa­ta­rė A. To­ma­šaus­kas.

Aps­kri­tai mū­ri­nio na­mo sta­ty­bos kai­na, pa­sak pa­šne­ko­vo, di­des­nė nei me­di­nio.

Daug atgrubnagių

Ke­ti­nan­tiems sta­ty­ti mū­ri­nius na­mus nau­ja­ku­riams pa­šne­ko­vas siū­lė ieš­ko­ti kom­pe­ten­tin­gų mū­ri­nin­kų, apie ku­rių dar­bus by­lo­tų jų pa­sta­ty­ti na­mai ir šei­mi­nin­kų at­si­lie­pi­mai. A. To­ma­šaus­ko tei­gi­mu, daž­nai pa­meis­triai, me­tus te­pa­dir­bę mū­ri­nin­kų pa­dė­jė­jais, ki­tais me­tais jau įstei­gia sa­vo sta­ty­bos fir­mas, o "dar­bo re­zul­ta­tai bū­na že­miau kri­ti­kos ri­bos".

"Bū­si­mo na­mo sa­vi­nin­kams, ku­rie apie sta­ty­bos tech­no­lo­gi­jas ir pro­ce­sus ma­žai nu­tuo­kia, pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­čiau pa­si­telk­ti ne tik bud­ru­mą ren­kan­tis sta­ty­bi­nin­kus, bet ir rim­tą tech­ni­nį pri­žiū­rė­to­ją, ku­ris pa­dė­tų de­mas­kuo­ti at­grub­na­gius ir jų bro­ką“, - pa­brė­žė mū­ri­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, po kri­zės spar­čiai at­si­ga­vęs sta­ty­bų sek­to­rius vėl grą­ži­na į rin­ką ne­pro­fe­sio­na­lus sta­ty­bi­nin­kus. Be to, už­sa­ky­mų jiems aps­tu, to­dėl ma­žiau dė­me­sio ski­ria­ma kiek­vie­no pro­jek­to ko­ky­bei, o įmo­nės ban­do pri­sig­rieb­ti kuo dau­giau dar­bų.

Ply­tos ar blokeliai

Nu­spren­dus sta­ty­ti mū­ri­nį na­mą, teks dar kar­tą at­sa­ky­ti į klau­si­mą - iš ko? No­rint pra­dė­ti sta­ty­ti na­mą iš ply­tų bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad, pa­ly­gin­ti su sta­ty­ba iš blo­ke­lių, šia­me pro­ce­se su­nau­do­si­te dau­giau skie­di­nio, nes bū­ti­na už­pil­dy­ti ir ver­ti­ka­lius, ir ho­ri­zon­ta­lius tar­pus tarp ply­tų. Ži­no­ma, rei­kės ir dau­giau tiks­lu­mo, pa­di­dės dar­bo ir lai­ko są­nau­dos.

Jei mū­ri­jant aky­tas ply­tas į jų ert­mes pa­ten­ka skie­di­nio, sie­na bus šal­tes­nės. Vis­gi ge­rai ži­no­ma, jog ply­tos pa­si­žy­mi itin ge­ru at­spa­ru­mu che­mi­niam ir at­mos­fe­ros po­vei­kiui, gniuž­dy­mui. Tai­gi yra pa­tva­ri, tvir­ta me­džia­ga, daž­nai nau­do­ja­ma vi­di­nėms na­mo sie­noms ar iš­ori­nei sie­nų ap­dai­lai.

Tiems, kam ma­ga iš­ban­dy­ti iš­to­bu­lin­tas šiuo­lai­ki­nių me­džia­gų sa­vy­bes, ver­ta rink­tis blo­ke­lius. Na­mo sta­ty­bai iš blo­ke­lių - gau­sy­bė jų rū­šių: ke­ra­mi­niai, si­li­ka­ti­niai, ke­ram­zi­to, aky­to­jo be­to­no, dar va­di­na­mo du­jų si­li­ka­tu. Kiek­vie­nas jų pa­si­žy­mi skir­tin­go­mis at­spa­ru­mo drėg­mei, šal­čiui, sa­vy­bė­mis, ši­lu­mos pra­lai­du­mu, ta­čiau ver­ti­nant blo­ke­lius bend­ruo­ju as­pek­tu ga­li­ma pa­mi­nė­ti, jog na­mo sta­ty­bos iš jų pra­na­šu­mas – leng­vas ir pa­to­gus sta­ty­bos pro­ce­sas, ku­riam, pa­ly­gin­ti su sta­ty­bos dar­bais iš ply­tų, rei­kia kur kas ma­žes­nių dar­bo ir lai­ko są­nau­dų.

Be­je, tie, ku­rie gai­li lai­ko tvir­to mū­ri­nio na­mo sta­ty­bai, o ji daž­niau­siai trun­ka bent me­tus, ga­li pa­si­do­mė­ti na­mais iš su­ren­ka­mų­jų gelž­be­to­ni­nių kons­truk­ci­jų. Grei­tas mon­ta­vi­mas, gal­būt trun­kan­tis dvi tris sa­vai­tes, – vie­nas pa­grin­di­nių to­kių kons­truk­ci­jų pra­na­šu­mų.

Be to, kons­truk­ci­jos mon­tuo­ja­mos tie­siai nuo au­to­trans­por­to, to­dėl ne­rei­kia pa­pil­do­mai vie­tos me­džia­goms san­dė­liuo­ti, tvar­kin­ges­nė ir šva­res­nė ap­lin­ka. Mon­tuo­jant ga­mi­nius nė­ra su­vi­ri­ni­mo dar­bų, to­dėl be­veik nė­ra pa­pil­do­mų iš­lai­dų už elek­trą. Ly­gi­nant su mū­ro dar­bais, skie­di­nio par­uo­ši­mu – tai jau šioks toks pra­na­šu­mas.

Įsikurti už tvirtų mūro sienų

Kategorija: Statybos darbai | Įdėjo: Admin (02.09.2014) E-paštas Tinklalapis Autorius: Tomas FEDARAVIČIUS, t.fedaravicius@lzinios.lt
Peržiūrų: 2197 | Paieškos žymos: statyba | Reitingas: 0.0/0

Reklaminis plotas nemokamas. Čia gali būti užsakomieji straipsniai. Turite pasiūlymą, reklaminį straipsnį, pranešimą ar tiesiog norite reklamuoti savo produktą? Prisijunkite ir patalpinkite straipsnį patys. Taip paprasta dar nebuvo.

Dirbtinio intelekto SkelbimaiStatybos pasirinkimas:

Žymos
statyba skelbimai Aplinkotvarka šildymas statybos baldai statybinės medžiagos gamyba fasado apdaila vidaus apdaila būstas nekilnojamas turtas NT euras nekilnojamasis turtas stogai bustas interjeras dažai architektūra Namai butai remontas dazymas Nekilnojamas turas nekilnojamasis turtas (NT) pardavimas daugiabutis Namas stogas NT rinka namo projektas griovimo darbai KAMINAI garažas granulės nuoma Kaunas įregistravimas kadastriniai matavimai pastatas pirkimas butas drėgmė pamatai kasimas Vilnius būsto nuoma grindys-durys karkasiniai namai

statybinės technikos nuoma

tavoskelbimai.lt skelbimaistatybos.lt objavlenija.net

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | KATEGORIJOS | REKLAMINIAI STRAIPSNIAI | Skaičiavimo programos
S8 7753191*77 | Visos teisės saugomos | © 2014 SKELBIMAISTATYBOS.lt - nemokami statybos skelbimai internete | Lankomumas: Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  • SiteMAP
  • Наверх