Pagrindinis » Straipsniai » Nekilnojamas turtas

Sparčiai daugėja neparduotų naujų butų

Sparčiai daugėja neparduotų naujų butų

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tai pa­žy­mi, kad Vil­niu­je dau­gė­ja ne­par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų. Ta­čiau di­dė­jan­tis pa­siū­los ir pa­klau­sos at­otrū­kis kol kas be­veik ne­da­ro įta­kos kai­noms.

@ Matininko nuotr.

Nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mas ir to­liau sta­bi­liai di­dė­ja, mat pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čios įmo­nės, ma­ty­da­mos iš­au­gu­sią pa­klau­są, šiek tiek per­sis­ten­gė. Nau­jų bu­tų pa­siū­la Vil­niu­je per me­tus pa­di­dė­jo dau­giau kaip 40 pro­cen­tų. Tiek nau­jų bu­tų sos­ti­nė­je bu­vo siū­lo­ma tik prieš kri­zę 2007-2008 me­tais. Vil­niu­je da­bar ga­li­ma įsi­gy­ti 80-ies pro­jek­tų nau­jus bu­tus. Kau­ne nau­ji bu­tai siū­lo­mi pa­gal 17, Klai­pė­do­je - 20 pro­jek­tų.

Per­tek­li­nė pasiūla

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „In­real“ duo­me­ni­mis, Vil­niu­je dau­gė­ja ne­par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų. „Ta­čiau pa­siū­los au­gi­mas stip­riai len­kia pa­klau­są. Pa­ma­tę, kad pir­kė­jai ga­na no­riai per­ka nau­jos sta­ty­bos bu­tus, vers­li­nin­kai šių me­tų pir­mą pus­me­tį la­bai ak­ty­viai plė­to­jo nau­jus pro­jek­tus. Tai ypač pa­ste­bi­ma Vil­niu­je. At­ro­do, sos­ti­nė­je for­muo­ja­si per­tek­li­nė nau­jų bu­tų pa­siū­la“, - LŽ sa­kė „In­real“ Kon­sul­ta­ci­jų ir ana­li­zės de­par­ta­men­to va­do­vas Ar­nol­das An­ta­na­vi­čius.

„In­real“ duo­me­ni­mis, Vil­niu­je šiuo me­tu yra apie 3,7 tūkst. ne­par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų. Ma­no­ma, kad iki me­tų pa­bai­gos ne­par­duo­tų bu­tų ga­li dar pa­dau­gė­ti. Per me­tus nau­jų ne­par­duo­tų bu­tų skai­čius iš­au­go 42 pro­cen­tais. Per­nai tuo pa­čiu me­tu sos­ti­nė­je bu­vo maž­daug 2,6 tūkst. ne­par­duo­tų bu­tų.

Pa­sak A. An­ta­na­vi­čiaus, šių me­tų ko­vą Vil­niu­je ne­par­duo­tų bu­tų bu­vo su­ma­žė­ję iki ma­žiau­sio skai­čiaus per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus – jų te­bu­vo li­kę apie 2 tūks­tan­čius. Ta­čiau ba­lan­džio–­bir­že­lio mė­ne­siais Vil­niaus rin­ką pa­pil­dė apie 2,7 tūkst. nau­jų bu­tų, o nuo me­tų pra­džios - apie 3,1 tūkst., tai ir iš­pū­tė pa­siū­lą.

Nau­jų bu­tų par­da­vi­mas, pa­sak A. An­ta­na­vi­čiaus, taip pat di­dė­ja, ta­čiau ne to­kiais tem­pais kaip jų sta­ty­ba. An­tai 2013 me­tais par­duo­ta apie 2 tūkst. bu­tų, ar­ba vi­du­ti­niš­kai po 293 per mė­ne­sį, o 2012 me­tais ati­tin­ka­mai - 1,2 tūkst. ir 176. „Per šių me­tų sep­ty­nis mė­ne­sius par­duo­ta apie 67 proc. dau­giau bu­tų nei prieš me­tus. Pa­žy­mė­ti­na, jog bu­tų par­da­vi­mas Vil­niu­je di­dė­jo sau­sį-ko­vą, bet ma­žė­jo ba­lan­dį-lie­pą “, - sa­kė eks­per­tas.

Nuo me­tų pra­džios iki lie­pos pa­bai­gos eko­no­mi­nės kla­sės bu­tų pa­siū­los kai­nos vi­du­ti­niš­kai au­go 1,2 proc., vi­du­ti­nės kla­sės – 1,5 proc., pres­ti­ži­nės - 2 pro­cen­tus. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2014 me­tų bu­tų kai­nos dėl iš­au­gu­sios pa­siū­los tu­rė­tų lik­ti sta­bi­lios.

Kau­ne per me­tus ne­par­duo­tų bu­tų pa­dau­gė­jo nuo 395 iki 580, o Klai­pė­do­je – nuo 692 iki 710. „Kau­ne ir Klai­pė­do­je si­tua­ci­ja su­ba­lan­suo­ta ir pa­na­šus pa­siū­los ly­gis iš­lie­ka ne vie­nus me­tus“, - pa­žy­mė­jo A. An­ta­na­vi­čius.

Kau­ne dėl rin­ką pa­pil­džiu­sių į di­des­nę kai­nos ka­te­go­ri­ją tai­kan­čių pro­jek­tų nuo me­tų pra­džios iki lie­pos pa­bai­gos eko­no­mi­nės kla­sės bu­tų pa­siū­los kai­nos vi­du­ti­niš­kai au­go apie 14 proc., vi­du­ti­nio seg­men­to – apie 9 pro­cen­tus. „Ti­kė­ti­na, kad iki me­tų pa­bai­gos Kau­ne ir Klai­pė­do­je iš­li­kus pa­na­šiems į bu­tų pa­klau­sos ir pa­siū­los ro­dik­liams kai­nos iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų lik­ti sta­bi­lios“, - prog­no­za­vo eks­per­tas.

Ne­ati­tin­ka lū­kes­čiai

Se­nos sta­ty­bos bu­tų rin­ko­je pa­ste­bi­mos šiek tiek ki­to­kios ten­den­ci­jos. Gy­ven­to­jų lū­kes­čiai, kad ga­li­ma pel­nin­gai par­duo­ti bu­tą, yra ge­ro­kai di­des­ni. „Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se se­nos sta­ty­bos būs­to par­da­vė­jai kar­tais ti­ki­si gau­ti 10-20 proc. di­des­nes kai­nas. Nors ma­to­me, kad an­trą ket­vir­tį se­nos sta­ty­bos bu­tų par­da­vi­mo san­do­riai su­si­trau­kė. Tai ro­do, kad at­si­ran­da pir­kė­jų ir par­da­vė­jų lū­kes­čių ne­su­ta­pi­mas: pir­kė­jai ne­sku­ba už pir­ki­nį per­mo­kė­ti, o par­da­vė­jai, pa­si­da­vę op­ti­mis­ti­niams lū­kes­čiams dėl eu­ro ir at­si­gau­nan­čios eko­no­mi­kos, už tur­tą no­ri gau­ti dau­giau, nei šiuo me­tu tas tur­tas yra ver­tas“, - ko­men­ta­vo ana­li­ti­kas.

Se­nos sta­ty­bos bu­tų kai­nos už nau­jos sta­ty­bos bu­tus yra apie treč­da­lį ma­žes­nės.

A. An­ta­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, eu­ro įve­di­mas ne­lems di­de­lių po­ky­čių NT rin­ko­je. Ana­li­ko nuo­mo­ne, ne­ko­rek­tiš­ka ly­gin­ti Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių ten­den­ci­jų, nes eu­rą vals­ty­bės įsi­ve­dė skir­tin­gais lai­ko­tar­piais. „Kai ku­rios va­liu­tą kei­tė per eko­no­mi­kos kri­zės įkarš­tį, ki­tos - kai kri­zė at­slū­go“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Jo nuo­mo­ne, rea­liau­sias sce­na­ri­jus bū­tų to­ly­gi NT rin­kos plė­tra. Esą jei­gu ne­bus ko­kių nors iš­ori­nių su­krė­ti­mų, geo­po­li­ti­nės kri­zės, pats eu­ro įve­di­mas ro­dys, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka vys­to­si ge­ra link­me, o lū­kes­čiai dėl at­ei­ties taip pat tik ge­rės. „Kai toks kon­teks­tas, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka pa­pras­tai au­ga. To­dėl ma­ny­čiau, kad, įve­dus eu­rą, stab­te­lė­ji­mo ne­tu­rė­tų bū­ti. Juk ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas tam­pa pa­trauk­lus in­ves­ti­ci­joms ta­da, kai ti­ki­ma­si už­dirb­ti at­ei­ty­je. Šie lū­kes­čiai pa­di­dė­ja, kai ti­ki­ma eko­no­mi­kos pers­pek­ty­va. Va­liu­tos kei­ti­mas nė­ra es­mi­nis fak­tas, bet eu­ro įve­di­mas yra sig­na­las, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka ju­da Va­ka­rų link. Tai ska­tins in­ves­tuo­ti į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“ , – prog­no­za­vo jis.

Nau­jų bu­tų kai­nos di­džiuo­siuo­se miestuose

Klasė Plo­tas (kv. m) Kam­ba­rių skaičius Kai­na, tūkst. litų

Vilnius

Eko­no­mi­nė (60 proc. vi­sų san­do­rių) 57 2-3 240 (4210 Lt/kv. m)
Vi­du­ti­nė (37 proc. vi­sų san­do­rių) 60 2-3 350 (5850 Lt/kv. m)
Pres­ti­ži­nė (3 proc. vi­sų san­do­rių) 84 3-4 685 (8180 Lt/kv. m)

Kaunas

Eko­no­mi­nė (66 proc. vi­sų san­do­rių) 65 2-3 225 (3440 Lt/kv. m)
Vi­du­ti­nė (34 proc. vi­sų san­do­rių) 55 2-3 235 (4300 Lt/kv. m)

Klaipėda

Eko­no­mi­nė (66 proc. vi­sų san­do­rių) 60 2-3 230 (3840 Lt/kv. m)
Vi­du­ti­nė (32 proc. vi­sų san­do­rių) 60 2-3 290 (4800 Lt/kv. m)
Pres­ti­ži­nė (2 proc. vi­sų san­do­rių) 73 3-4 496 (6800 Lt/kv. m)

Šal­ti­nis: „Inreal“

Sparčiai daugėja neparduotų naujų butų

Kategorija: Nekilnojamas turtas | Įdėjo: Admin (29.08.2014) E-paštas Tinklalapis Arvydas JOCKUS, a.jockus@lzinios.lt
Peržiūrų: 1208 | Paieškos žymos: bustas, Vilnius, nekilnojamas turtas, butai, NT | Reitingas: 0.0/0

Reklaminis plotas nemokamas. Čia gali būti užsakomieji straipsniai. Turite pasiūlymą, reklaminį straipsnį, pranešimą ar tiesiog norite reklamuoti savo produktą? Prisijunkite ir patalpinkite straipsnį patys. Taip paprasta dar nebuvo.

Dirbtinio intelekto SkelbimaiStatybos pasirinkimas:

Žymos
statyba skelbimai Aplinkotvarka šildymas statybos baldai fasado apdaila vidaus apdaila būstas nekilnojamas turtas NT euras nekilnojamasis turtas stogai bustas interjeras laiptai dažai architektūra Namai butai remontas dazymas Nekilnojamas turas nekilnojamasis turtas (NT) pardavimas daugiabutis Namas stogas NT rinka namo projektas griovimo darbai KAMINAI garažas granulės nuoma Kaunas įregistravimas kadastriniai matavimai pastatas pirkimas butas drėgmė pamatai Klaipėda kasimas Vilnius būsto nuoma grindys-durys katilas

statybinės technikos nuoma

tavoskelbimai.lt skelbimaistatybos.lt objavlenija.net

Naudojimosi taisyklės | Kontaktai/Pasiūlymai | KATEGORIJOS | REKLAMINIAI STRAIPSNIAI | Skaičiavimo programos
S8 7753191*77 | Visos teisės saugomos | © 2014 SKELBIMAISTATYBOS.lt - nemokami statybos skelbimai internete | Lankomumas: Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
  • SiteMAP
  • Наверх